އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޙާފިޡުންގެ ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖައްސާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އއ.ތޮއްޑޫގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރަން ކައުންސިލުން ގެންނަ ޙާފިޘްގެ ހުރުން (ލޯންޑްރީ ސަރވިސްއާއެކު) އަދި ފަރިއްކޮޅުގެ ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް އަގު ހުށައަޅާފޯމް އަދި މި މަސައްކަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އިއުލާނާ އެއްހީރަސްކޮށްފައިވާ އަގުހުށައަޅާ ފޯމު މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި [email protected]  ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 04 މާރޗް 2024 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް މި އިދާރާއަށް ހާޟިރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އަދި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ