• image

  އ.ދ މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން އއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރައްވަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދަތުރ...

  ރ.ފައިނު ކައުންސިލުން އއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރައްވަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހ...

 • image

  ރ.ފައިނު ކައުންސިލުން އއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރައްވަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު

  ރ.ފައިނު ކައުންސިލުން އއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރައްވަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ބައ...

 • image

  ތޮއްޑޫގައި އައިލެންޑް ފަޔަރ ރެސްޕޮންސް ޓީމް އިފުތިތާހުކޮށް، އަލިފާން ނިވާ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކު...

  އއ.ތޮއްޑޫގައި އައިލެންޑް ފަޔަރ ރެސްޕޮންސް ޓީމް އިފުތިތާހުކޮށް، އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން އެ ރަށަށް އަލިފާން ނިވާ ޕަމްޕު ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ.

އއ.ތޮއްޑޫ

1071

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަންހެން

1116

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ފިރިހެން

އެންމެފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްއިތުރު ލިޔުންތައް

ޚިދުމަތްތައް

ކައުންސިލުން ދޭ ޙިދުމަތްތައް

ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތްތައް

މި ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބާރާއ...

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތޮއްޑޫއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތޮއްޑޫއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

#