• image

  ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އަދި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެނ...

  ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝް...

 • image

  ކައުންސިލްގެ 5 މެންބަރުންނާއި ހެލްތް މިނިސްޓުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

  ތޮއްޑޫ ގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބުބަލައި އަދ...

 • image

  އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްއިން ރަށުގެ ކޯރ ބްރޭންޑިން ލޯންޗްކުރުން

އއ.ތޮއްޑޫ

632

ބިދޭސީން

431

ދަނޑުބިމުގެ އަދަދު

6

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތަކުގެ އަދަދު