• image

  އަރިއުތުރު އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތޮއްޑޫއަށް.

  އއ.އަތޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތޮއްޑޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ.

  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތޮއްޑޫ...

 • image

  އއ.އަތޮޅުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ތޮއްޑޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް ބައިވެރިވުމާއި ތޮއްޑޫގައި...

  މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތޮއްޑޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް, އ.ތ.މ ކޮމެޓ...

 • image

  ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ދަރަވަންދޫ އަށް...

  2022 އޮކްޓޯބަރ 28 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ދަރަވަންދޫ އަށް ވަނީ ދަތުރު ކުރެވިފައި. މި ދަތު...

އއ.ތޮއްޑޫ

632

ބިދޭސީން

431

ދަނޑުބިމުގެ އަދަދު

6

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތަކުގެ އަދަދު

އެންމެފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްއިތުރު ލިޔުންތައް

ޚިދުމަތްތައް

ކައުންސިލުން ދޭ ޙިދުމަތްތައް

ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތްތައް

މި ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބާރާއ...

ފޮޓޯ ގެލަރީ

ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތޮއްޑޫއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތޮއްޑޫއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

#