އ.ދ މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން އއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރައްވަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު

Dec 11, 2022
#

ރ.ފައިނު ކައުންސިލުން އއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރައްވަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން.