އއ.ތޮއްޑޫ ގަބުރުސްތާންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

Oct 31, 2022 / ނިމިފައިވާ ޕުރޮޖެކްޓުސް
#

ތޮއްޑޫގެ ގަބުރުސްތާންގެ ވަށައި ފާރު މަރާމާތު ކުރުމާއި، ސިމެންތިޖަހާ ކުލަލައި ނިންމިފައި.