އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

image
އަޙްމަދު ކަރަމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް


އަނބްމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

image
އާމިނަތު ފަޞްލާ

ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސާ


ޖަންބުމާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސާ

image
ޢަލީ އާދަމް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު


ޖަވާހިރުމާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

image
ޢާއިޝަތު ޖުނައިދާ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ


ތުނޑި / އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ

image
ޙުސައިން ޝައިބާން

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު


ކިނބިގަސްދޮށުގެ / އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

image
އަންޖޫނާ މުހައްމަދު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ


ބަނަފުސާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ

image
އާދަމް އިބްރާހިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ


ފެންފިޔާޒުގެ / އއ.ތޮއްޑޫ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

image
އަދުނާނު ޙަސަން

ފެމިލީ ޙެލްތު އޮފިސަރ


ފަޒާ / އއ.ތޮއްޑޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ފެމިލީ ޙެލްތު އޮފިސަރ

image
މޫސާ މަންޞޫރު

އެޑްމިނިސްޓުރޭޓަރ


ގުލްބަކާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެ އެޑްމިނިސްޓުރޭޓަރ

image
ޢަލީ އަބުދުالله

ޓީއެސްޑީއޭ ގެ ރައީސް


ތިލައައްސޭރި / އއ.ތޮއްޑޫ ޓީއެސްޑީއޭ ގެ ރައީސް