އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

image
އަންޖޫނާ މުހައްމަދު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ


image
މައީސާ މޮހަންމަދު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު


image
ސާމިރާ ހުސެއިން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ނައިބް ރައީސާ


image
އައިޝަތު ޝިފާނާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު


image
އައިމިނަތު މަޖުދާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު