ތޮއްޑޫ

ތަފާސް ހިސާބު

އާބާދީ

1116

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ފިރިހެން

1071

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަންހެން

407

ގޭބިސީ އަދަދު

89

65 އަހަރުން މަތީގެ

632

ބިދޭސީން

ވިޔަފާރި

56

ގެސްޓްހައުސް

12

ރީޓެއިލް ފިހާރަ

17

ސައި ހޮޓާ / ރެސްޓޯރެންޓް

3

ވަޑާންގެއާއި ވޯކްޝޮޕް ފަދަތަންތަން

1

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ އަދަދު

431

ދަނޑުބިމުގެ އަދަދު

އިޖްތިމާއީ

4

މިސްކިތް

6

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތަކުގެ އަދަދު