ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތޮއްޑޫއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތޮއްޑޫއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

#

29.5.2022 ވިޔަވަތި ރާއްޖެ 2ވަނަ މަހާސިންތާ ގައި މިކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަދި އ. ތ. މ ކޮމިޓީ ގެ ރައީސާ ބައިވެރިވުން

29.5.2022 ވިޔަވަތި ރާއްޖެ 2ވަނަ މަހާސިންތާ ގައި މިކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަދި އ. ތ. މ ކޮމިޓީ ގެ ރައީސާ ބައިވެރިވުން

#

22.5.2022 1443 އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު (ބޮޑު އީދު) ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރަށުގެ މުއައްސަަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

22.5.2022 1443 އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު (ބޮޑު އީދު) ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރަށުގެ މުއައްސަަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

#

25.04.2022 ދެކުނު ވޮލީކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި 2 ފާހަނަ ހެދުމާއި، ދަނޑުތަކަށް ފެން ޖެހޭ ނިޒާމާއި އަދި ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައ

25.04.2022 ދެކުނު ވޮލީކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި 2 ފާހަނަ ހެދުމާއި، ދަނޑުތަކަށް ފެން ޖެހޭ ނިޒާމާއި އަދި ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލު ކ...

#

19.4.2022 ހެރިޓޭޖް ޕާކް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަޕްޑޭޓް އެއް ހޯދުމާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އާ އެކު އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަޙްމަދު ކަރަމް މިއަދު މިނިސް

19.4.2022 ހެރިޓޭޖް ޕާކް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަޕްޑޭޓް އެއް ހޯދުމާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އާ އެކު އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަޙްމަދު ކަރަމް މިއަދ...

#

17.4.2022 ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

17.4.2022 ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

#

17.4.2022 މިނިސްޓަރ ޝައުނާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ތޮއްޑޫގެ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ، ތޮއ

17.4.2022 މިނިސްޓަރ ޝައުނާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ތޮއްޑޫގެ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކ...

#

14.4.2022 ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް

14.4.2022 ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް

#

12.4.2022 އެމްއެމްޕީއާރސީގެ މެމްބަރަކަށް ފުރަތަމަވީ ރަށު ކައުންސިލަކަށް ތޮއްޑޫ

12.4.2022 އެމްއެމްޕީއާރސީގެ މެމްބަރަކަށް ފުރަތަމަވީ ރަށު ކައުންސިލަކަށް ތޮއްޑޫ

#

ޓޫރިޒަމް 50 އިވެޓް

ޓޫރިޒަމް 50 އިވެޓް

#