17.4.2022 މިނިސްޓަރ ޝައުނާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ތޮއްޑޫގެ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ، ތޮއ

Oct 25, 2022

17.4.2022 މިނިސްޓަރ ޝައުނާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ތޮއްޑޫގެ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ، ތޮއ

#

#

#

#