19.4.2022 ހެރިޓޭޖް ޕާކް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަޕްޑޭޓް އެއް ހޯދުމާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އާ އެކު އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަޙްމަދު ކަރަމް މިއަދު މިނިސް

Oct 25, 2022

19.4.2022 ހެރިޓޭޖް ޕާކް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަޕްޑޭޓް އެއް ހޯދުމާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އާ އެކު އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަޙްމަދު ކަރަމް މިއަދު މިނިސް

#