25.04.2022 ދެކުނު ވޮލީކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި 2 ފާހަނަ ހެދުމާއި، ދަނޑުތަކަށް ފެން ޖެހޭ ނިޒާމާއި އަދި ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައ

Oct 25, 2022

25.04.2022 ދެކުނު ވޮލީކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި 2 ފާހަނަ ހެދުމާއި، ދަނޑުތަކަށް ފެން ޖެހޭ ނިޒާމާއި އަދި ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައ

#