22.5.2022 1443 އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު (ބޮޑު އީދު) ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރަށުގެ މުއައްސަަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

Oct 25, 2022

22.5.2022 1443 އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު (ބޮޑު އީދު) ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރަށުގެ މުއައްސަަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

#

#