އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓިގެ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ތުޅާދޫ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

Oct 31, 2022
#

2022 އޮކްޓޯބަރ 27 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްއާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓިގެ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ތުޅާދޫ އަށް ވަނީ ދަތުރު ކުރެވިފައި. މި ދަތުރުގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެރަށުން ކިޔުއްވި ހޫނު މަރުހަބާއާއި އަދާކުރެއްވި މެހެމާންދާރީއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަން.