ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އުގޫފާރު އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

Oct 31, 2022
#

2022 އޮކްޓޯބަރ 27 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އުގޫފާރު އަށް ވަނީ ދަތުރު ކުރެވިފައި. މި ދަތުރުގައި ރ.އުގޫފާރު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެރަށުން ކިޔުއްވި ހޫނު މަރުހަބާއާއި އަދާކުރެއްވި މެހެމާންދާރީއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަން.