ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ދަރަވަންދޫ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން.

Oct 31, 2022
#

2022 އޮކްޓޯބަރ 28 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ދަރަވަންދޫ އަށް ވަނީ ދަތުރު ކުރެވިފައި. މި ދަތުރުގައި ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެރަށުން ކިޔުއްވި ހޫނު މަރުހަބާއާއި އަދާކުރެއްވި މެހެމާންދާރީއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަން.