އއ.އަތޮޅުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ތޮއްޑޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް ބައިވެރިވުމާއި ތޮއްޑޫގައި މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

Oct 31, 2022 / އއ.އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތާއި ބެހޭ ބައްދަލުވުން
#

މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތޮއްޑޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް, އ.ތ.މ ކޮމެޓީ, ތޮއްޑޫ ސްޓެލްކޯ, ސޯސަން ކުލަބުގެ އިސްވެރިންއެވެ.

މި ބައްދަލުމުވުގައި މުބާރާތް ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި.