ކައުންސިލްގެ 5 މެންބަރުންނާއި ހެލްތް މިނިސްޓުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

Jan 24, 2022
#

ތޮއްޑޫ ގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބުބަލައި އަދި މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދެއްވުން އެދި ކައުންސިލްގެ 5 މެންބަރުންނާއި ދާއިރާގެ މެންބަރ ހެލްތް މިނިސްޓުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.