ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އަދި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗާރގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

Jan 24, 2022
#

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އަދި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެން ހައުސިން އެނޑް އިނފްރާސްޓަކްޗާރގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން