ކައުންސިލްއިން ޔޫތްމިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

Oct 11, 2022
#

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫތްމިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްސް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިފައިވޭ. އަދި މާލަސްތަކެއްނުވެ ފްޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް މަސައްކަތާއި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައި. އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެބޭފުޅުން ކައުންސިލަށްވަނީ ދެއްވާފައި.