ވަން އެންޑް އޮންލީ މީޓިންގ

ވަން އެންޑް އޮންލީ މީޓިންގ

#

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ބައްދަލުވުން

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ބައްދަލުވުން

#

28.3.2022 އއ.ތޮއްޑޫ ޕްރީސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

28.3.2022 އއ.ތޮއްޑޫ  ޕްރީސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

#

23 މާރޗް 2022 ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް

23 މާރޗް 2022 ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް

#

23 މާރޗް 2022 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތު އަޕްޑޭޓް

23 މާރޗް 2022 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތު އަޕްޑޭޓް

#

ފެބްރުއަރީ 2022 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ފެބްރުއަރީ 2022 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

#

23 ޖެނުއަރީ 2022 ނޭށަނަލް ޕުލޭނިންގ މިނިސްޓަރީ މީޓިންގ

23 ޖެނުއަރީ 2022 ނޭށަނަލް ޕުލޭނިންގ މިނިސްޓަރީ މީޓިންގ


#

23 ޖެނުއަރީ 2022 ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މީޓިން

23 ޖެނުއަރީ 2022 ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މީޓިން

#

20-22 ޖެނުއަރީ 2022 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް

20-22 ޖެނުއަރީ 2022 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 

#

13 ޖެނުއަރީ 2022 ކައުންސިލް ޢިދާރާ ސޯލާރ ހަރުކުރުން

ކައުންސިލް ޢިދާރާ ސޯލާރ ހަރުކުރުން

#